Algemene bedrijfsvoorwaarden

GameDuell bedrijfsvoorwaarden


Dit zijn de algemene bedrijfsvoorwaarden (hierna te noemen: ABV) van GameDuell GmbH (hierna te noemen: GameDuell). Ze regelen de juridische verhouding tussen GameDuell en de natuurlijke personen die via telecommunicatie gebruik maken van diensten van GameDuell (hierna te noemen: ´lid´ of ´speler´).

Ze gelden ook voor de inhouden die de gebruikers binnen het bereik van de website van Gameduell, bijvoorbeeld in de vorm van e-mails, forumbijdragen, gastenboeknotities of chatberichten, versturen of op de website zetten.

De website van GameDuell is een platform voor behendigheidsspellen met winstkans op het internet en communicatieplatform in bepaalde landen. Leden hebben de mogelijkheid om in duellen en toernooien tegen andere leden te spelen en speelgeld of echt geld te winnen. Informatie over de spellen die worden aangeboden, de spelregels en verdere bepalingen van het spelverloop bevinden zich op de website van GameDuell.

Inhoudsopgave

1. Algemeen
1.1. Soorten lidmaatschap
1.2. Registratie
1.3. Spelernaam
1.4. Wachtwoord
1.5. Verbod op meerdere registraties
1.6. Gebruiksomvang
1.7. Gegevens opgeven en gegevensbescherming
1.8. Herroeping, looptijd van de overeenkomst en opzegging
1.9. Aansprakelijkheid en correcties bij winstspellen
1.10. Mededelingen en wijziging van de ABV
1.11. Salvatorische clausule
1.12. Welk recht van toepassing is
1.13. Online Geschillencommissie
1.14. Speelgebied
1.15. Behendigheidsspellen op het internet
2. Speciale voorwaarden voor de proefspeler
2.1. Speelgeld
2.2. Rekening van de proefspeler
2.3. Proefspelerovereenkomst opzeggen
2.4. Verdere informatie

3. Speciale voorwaarden voor de winstspeler
3.1. Registratie
3.2. Rekening van de winstspeler
3.3. Entree en winst
3.4. Betaling en kosten
3.5. Gebruiksprincipes en het verbod op misbruik

1. Algemeen

1.1. Soorten lidmaatschap

GameDuell maakt principieel een verschil tussen twee soorten leden: de proefspeler en de winstspeler. Proefspelers spelen met speelgeld terwijl winstspelers met echt geld aan onze spellen deelnemen.

1.2. Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten via telecommunicatie op de website van GameDuell moet u uzelf registreren. De registratie zelf is zowel voor de proefspeler als de winstspeler kostenloos, d.w.z. er ontstaan geen registratiekosten.

Een aanspraak op registratie bestaat niet, d.w.z. GameDuell kan de registratie als proef- of winstspeler zonder opgaaf van redenen weigeren.

1.3. Spelernaam

De spelernaam mag niet uit een e-mailadres of internetadres bestaan, de rechten van derden niet schenden en niet in strijd zijn met de goede zeden.

1.4. Wachtwoord

Het wachtwoord mag uit zekerheidsoverwegingen niet identiek zijn met de spelernaam en kan later door het lid naar wens worden veranderd. Het wordt aangeraden om geen opeenvolging van elkaar opvolgende cijfers (bijv. '2345678') of letters (bijv. 'ABCDEFG') als wachtwoord te nemen. Het is veel beter om een mengeling van cijfers en letters en eventueel andere tekens als wachtwoord te nemen. Het lid wordt geacht zijn wachtwoord geheim te houden en van tijd tot tijd (op zijn laatst iedere twee maanden) te veranderen.

Als het lid deze zorgvuldigheidsplichten niet in acht neemt, en een onbevoegde hierdoor met behulp van het wachtwoord spellen speelt en/of beslissingen neemt, is dit de schuld van het lid en is GameDuell niet verplicht tot schadevergoeding. GameDuell zal het wachtwoord niet aan derden geven, behalve als GameDuell hiertoe wettelijk verplicht is. GameDuell zal een lid niet per e-mail of aan de telefoon naar zijn wachtwoord vragen. Om het wachtwoord op te vragen, maakt GameDuell slechts gebruik van de inlogpagina's of webformulieren.

1.5. Verbod op meerdere registraties

Het is niet toegestaan om uzelf meermaals bij GameDuell te registreren en/of meerdere spelerrekeningen bij GameDuell te hebben. Een spelerrekening is niet overdraagbaar.

1.6. Gebruiksomvang

1.6.1. Gebruiksvoorwaarden

De leden kunnen de door GameDuell ter beschikking gestelde spellen op het spellenplatform gebruiken. Het gebruik van het spellenplatform of van enkele spellen kan door GameDuell aan bepaalde voorwaarden, zoals bijv. een soort lidmaatschap (proef- of winstspeler), minimale leeftijd, bewijzen van betaling, de hoeveelheid gespeelde spellen of speciale spelregels, worden gekoppeld.

1.6.2. Gebruiksbeperkingen

Het lid heeft aanspraak op het gebruik van de website van GameDuell en zijn functies voor zover de actuele stand van de techniek dit toelaat. Tijdelijke beperkingen kunnen optreden als gevolg van technische storingen, het onderbreken van telecommunicatie of stroomvoorziening, hard- en/of softwarefouten, etc.

1.6.3. Hardware/software/verbinding

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en geschiktheid van de gebruikte hard- en software. Hetzelfde geldt voor de internetverbinding.

1.6.4. Onderhoudsbeurten

Onderhoudsbeurten zijn met name nodig om het prestatievermogen, de zekerheid en de integriteit van de server op peil te houden. De leden worden hiervan, indien mogelijk tijdig, op de hoogte gesteld. Bepaalde of alle functies van de website van GameDuell werken dan niet. Spellen die aflopen nadat de onderhoudsbeurt is begonnen, worden niet verlengd, omdat spelen tijdens een onderhoudsbeurt niet mogelijk is.

1.7. Gegevens opgeven en gegevensbescherming

1.7.1. Gegevens opgeven

De gegevens die GameDuell wenst, zoals een geldig e-mailadres, spelernaam, wachtwoord, de voor- en achternaam, geboortedatum, het postadres, eventueel een bankrekening, een telefoonnummer van de mobiele en/of vaste telefoon en de identiteitskaart- of paspoortgegevens, moeten bij de registratie juist en volledig worden aangegeven. Er bestaat geen aanspraak op een bepaalde spelernaam of een bepaald wachtwoord. Lees alstublieft de onderstaande opmerkingen over gegevensbescherming. GameDuell heeft, indien door het lid onjuiste gegevens zijn verstrekt, te allen tijde het recht de overeenkomst aan te vechten en het lid van deelname uit te sluiten en de uitbetaling van winsten respectievelijk van rekeningtegoeden te weigeren. Als het lid de wijziging van zijn gegevens niet meedeelt, zijn de laatst opgegeven gegevens maatgevend voor GameDuell en komen eventuele nadelen die hierdoor zijn onstaan, voor rekening van het lid.

1.7.2. Gegevenswijziging

Als de gegevens na de registratie wijzigen, is het lid verplicht de opgegeven gegevens onmiddellijk te corrigeren, te actualiseren of GameDuell, bijv. door middel van een e-mail aan abv@gameduell.nl, op de hoogte te stellen van de wijziging.

1.7.3. Verklaring gegevensbescherming

Wij nemen de eisen van gegevensbescherming en in het bijzonder de Duitse telecommunicatiewet in acht (Telediensteschutzgesetz (TDDSG)). Deze wet wordt toegepast om de persoonlijke gegevens van gebruikers van diensten via telecommunicatie tijdens het opvragen, de verwerking en het gebruik te beschermen. Volgens deze wet mogen wij persoonlijke gegevens alleen opvragen, verwerken en gebruiken als er hiervoor een wettelijke toestemming is of u ons toestemming heeft gegeven, respectievelijk als deze voor de rechtvaardiging van de overeenkomst en voor de uitbetaling nodig zijn. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens regelmatig en alleen om onze diensten via telecommunicatie te kunnen aanbieden en afrekenen.

1.7.4. Herroeping van de toestemming

Als wij uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor doelen waarvoor we geen wettelijke toestemming hebben, vragen wij u om toestemming. Deze toestemming kunt u ons ook digitaal geven. Indien nodig zullen wij u in het kader van onze dienstverlening van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Uw toestemming kunt u natuurlijk te allen tijde herroepen door een e-mail aan abv@gameduell.nl te sturen.

Als u zich via een mediapartner bij GameDuell heeft registreerd, vragen wij u regelmatig of wij uw gegevens aan de betreffende mediapartner mogen doorgeven ten behoeve van betaling en reclame. U kunt uw toestemming hiervoor herroepen door een e-mail aan abv@gameduell.nl te sturen.

1.7.5. Cookies en evaluatietechnieken

Om onze dienstverlening volledig op uw tevredenheid af te stemmen, maken wij gebruik van cookies of andere technieken om een evaluatie van het gebruikspatroon mogelijk te maken. Dit gebeurt anoniem, het valt niet te achterhalen wie de gebruiker was. De gegevens worden door ons gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Ze worden slechts tijdelijk opgeslagen, totdat ze anoniem zijn geëvalueerd. Daarna worden de gegevens definitief gewist.

1.7.6. Gebruiksprofielen met een pseudoniem

Als u niet tegenspreekt, mogen wij, ten behoeve van reclame, marktonderzoek of op vraag gebaseerde dienstverlening, gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen maken. Stuur alstublieft een e-mail naar abv@gameduell.nl als u niet akkoord gaat met zo´n omgang met uw gegevens.

1.7.7. Zekerheidsstandaards

Wij, of onze partnerondernemingen, maken gebruik van zekerheidstechnieken en -maatregels (zoals bijv. SSL-vergrendeling, cryptografische algoritmen, etc.) die met de stand van de techniek overeenstemmen, zodat u onze diensten met de grootst mogelijke bescherming tegen kennisname en beïnvloeding door derden kunt gebruiken.

Als u via ons platform wordt doorgestuurd naar een andere, vreemde dienstverlener, laten wij u dit weten.

U kunt gebruik maken van onze diensten met een pseudoniem als spelernaam. Als het IP-adres waarmee u onze diensten gebruikt, kan worden geïndentificeerd, kunt u verder zelf bepalen of u een pseudoniem gebruikt of niet.

1.7.8. Informatieverstrekking

Wij verstrekken u op uw verzoek gaarne informatie over de over u opgeslagen gegevens. Als u informatie wilt hebben over de gegevens van u die wij hebben opgeslagen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Binnen redelijke tijd worden al uw vragen uitvoerig beantwoord.

1.8. Herroeping, looptijd van de overeenkomst en opzegging

1.8.1. Herroepingsrecht van het lid

Alle informatie over het herroepingsrecht van een lid vindt u hier: Recht op annulering

1.8.2. Opzeggingsrecht van het lid

Het lid kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde, na afloop van de spellen waaraan hij deelneemt, opzeggen als de speciale voorwaarden van de gebruiksovereenkomst dit toelaten. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling aan GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25 D-10117 Berlin Duitsland of een e-mail aan abv@gameduell.nl. Als het lid nog geld op zijn spelerrekening heeft staan, wordt het na controle van de betalingsvoorwaarden binnen 30 werkdagen overgemaakt. Als de bankrekening van het lid niet bekend is, handelen we volgens de algemene bepalingen die onder § 3.2.6. van deze ABV staan vermeld. Omdat prinicipieel slechts bedragen van 10 euro of hoger worden betaald (zie § 3.2.2.), vervalt een tegoed dat lager is dan 10 euro bij opzegging.

1.8.3. Opzeggingsrecht van GameDuell

GameDuell kan de gebruiksovereenkomst volgens de regels alleen aan het einde van de maand beëindigen en moet de gebruiksovereenkomst minstens twee weken voor het einde van de maand opzeggen. Het recht op buitengewone opzegging om belangrijke redenen, op het wissen van de spelerrekening en op blokkade wordt hierdoor niet aangetast.

1.9. Aansprakelijkheid en correcties bij winstspellen

1.9.1. Aansprakelijkheidsbeperking

GameDuell is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of letsel, dat door het gebruik van/de toegang tot of een poging tot het gebruik van/een poging tot de toegang tot de website van GameDuell door het lid of door het downloaden van bestanden of op andere wijze verkregen informatie van GameDuell, wordt veroorzaakt als dit niet te wijten is aan grof nalatige of opzettelijke verzuiming van de plichten door GameDuell. GameDuell is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers en voor grove nalatigheid van haar plichten vervullende plaatsvervangers als geen wezenlijke plichten, die uit de overeenkomst voortkomen, zijn verzuimd. De aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, het leven en de gezondheid blijft onbegrensd bestaan.

1.9.2. Fouten

GameDuell is niet aansprakelijk voor foute opgaaf, foute omzetting en/of foute verwerking omdat dit buiten haar invloed ligt.

1.9.3. Foute opgaaf

GameDuell behoudt zich het recht voor, duidelijke fouten bij de opgaaf van spel entrees, prijzen, quoten, etc. ook naderhand te verbeteren.

1.9.4. Misbruik

GameDuell is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die ontstaat door misbruik van de rekening door de speler of derden.

1.9.5. Voortijdig einde

Als het de schuld van GameDuell is dat een duell of toernooi voortijdig wordt beëindigd, kunnen de deelnemende leden de spel entree terug op hun rekening gestort krijgen. GameDuell is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

1.9.6. Winsten

GameDuell is niet aansprakelijk voor winsten of potentiële winsten, ook niet in voortijdig beëindigde duellen of toernooien.

1.9.7. Verantwoording voor inhouden

GameDuell is voor de eigen inhouden, die ten behoeve van het gebruik ter beschikking worden gesteld, verantwoordelijk. Voor vreemde aanbiedingen, waarvoor slechts toegang wordt geboden (bijv. d.m.v. links), zijn we niet verantwoordelijk. Met nadruk maken we u duidelijk, dat we voor vreemde inhouden van verlinkte websites niet verantwoordelijk zijn.

1.10. Mededelingen en wijziging van de ABV

1.10.1. Mededelingen

Alle verklaringen die binnen de context van de gebruiksovereenkomst met GameDuell vallen, moeten schriftelijk of per e-mail worden meegedeeld. Het e-mailadres van GameDuell is abv@gameduell.nl.

1.10.2. Wijziging van de ABV

GameDuell behoudt zich het recht voor, deze ABV te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden stuurt GameDuell minimaal twee weken voor het in werking treden van de wijzigingen per e-mail of verwijs-mail aan de spelers. De verwijzing naar de wijziging van de ABV kan GameDuell ook via de berichtenfunctie van het spelplatform aan de spelers sturen. Als de speler de werking van de nieuwe ABV niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail weerspreekt, gelden de wijzigingen van de ABV als geaccepteerd. Als de speler de nieuwe ABV niet accepteert, dan kan hij volgens § 3.6.3. opzeggen.

1.11. Salvatorische clausule

Als een bepaling van deze ABV niet geldt of niet van toepassing is, tast dit de rest van de bepalingen niet aan. De niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling geldt alsof hij door een andere bepaling, die qua wettelijk toegestane economische betekenis en doel het meeste op de niet geldende of niet van toepassing zijnde bepaling lijkt, vervangen is. Hetzelfde geldt voor eventuele mazen in de regelingen.

1.12. Welk recht van toepassing is

Alleen het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

1.13. Online Geschillencommissie

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) ter beschikking. De deelname aan deze geschillenbeslechting is voor GameDuell vrijwillig. Hoewel GameDuell niet aan deze geschillenbeslechting deelneemt, staat onze klantenservice u behulpzaam en competent te woord bij problemen: klantenservice@gameduell.nl. Het platform voor geschillenbeslechting vindt u hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.14. Speelgebied

GameDuell biedt haar diensten alleen aan in de landen die bij de registratie kunnen worden geselecteerd. Als de speler foute gegevens betreffende de woonplaats bij de registratie opgeeft, heeft GameDuell het recht om de spelerovereenkomst aan te vechten.

1.15. Behendigheidsspellen op het internet

De speler moet, als hij gebruik maakt van het aanbod van GameDuell, alle wetten in acht nemen die, in het land of de deelstaat waar de speler woont, gelden. Als de speler gebruik maakt van het aanbod van GameDuell hoewel de plaatselijk geldende wetten dit verbieden of beperken, en dus niet in overeenstemming met de wet handelt, komt er geen spelerovereenkomst tot stand. Als u niet zeker weet of u het aanbod van GameDuell in overeenstemming met de geldende wetten kunt gebruiken, moet u zich laten adviseren door de juiste juridische instantie. GameDuell is niet aansprakelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid van haar aanbod. Indien noodzakelijk zal GameDuell met de lokale autoriteiten meewerken.

2. Speciale voorwaarden voor de proefspeler

2.1. Speelgeld

Als u uzelf registreert als proefspeler, krijgt u van GameDuell een tegoed op uw speelgeldrekening. De hoogte van dit tegoed en de tijd waarin u dit tegoed kunt gebruiken, wordt bepaald door het aanbod dat u bij de registratie heeft uitgekozen. Uw speelgeldrekening wordt maximaal 6 maanden na uw registratie opgeheven.

2.2. Rekening van de proefspeler

Proefspelers krijgen van GameDuell een spelerrekening voor speelgeld, d.w.z. voor onecht geld. De proefspeler heeft geen aanspraak op uitbetaling en kan het speelgeld alleen gebruiken om mee te spelen in het proefspelergebied op de website van GameDuell.

2.3. Proefspelerovereenkomst opzeggen

Uw overeenkomst als proefspeler met GameDuell wordt beëindigd als u zich als winstspeler registreert, uw speelgeld op is of als de speelgeldrekening volgens § 2.1. na de maximale opheffingstermijn wordt opgeheven.

2.4. Verdere informatie

Informatie over de spellen, de spelregels en verdere bepalingen van het spelverloop van proefduellen bevinden zich op de website van GameDuell.

3. Speciale voorwaarden voor de winstspeler

3.1. Registratie

3.1.1. Registratie als winstspeler

Om te kunnen deelnemen als winstspeler moet u de voor de registratie noodzakelijke gegevens opgeven en minstens 10 euro, het wettige betaalmiddel in de Bondsrepubliek Duitsland op dit moment, echt geld op uw spelerrekening zetten.

3.1.2. Leeftijdscontrole

Alleen onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen kunnen zich registreren als winstspeler. Personen onder de 18 jaar zijn van deelname, aan de door GameDuell aangeboden behendigheidsspellen met winstkans, uitgesloten. Om aan de wettelijke eisen van de jeugdbescherming te voldoen, maakt GameDuell gebruik van een leeftijdscontrole. Door de geregistreerde persoonlijke gegevens op tegenstrijdigheden te controleren kan de leeftijd automatisch worden gecontroleerd. Als de geregistreerde geen Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart bezit, zal GameDuell een soortgelijke verificatie voor de leeftijdscontrole zoeken.

3.1.3. Deelnamebeperkingen

Medewerkers of werknemers van GameDuell en hun aandeelhouders mogen niet aan de winstspellen deelnemen. Ze kunnen wel meedoen om de winstspellen te testen maar niet om voor zichzelf, derden of GameDuell geld te winnen.

3.2. Rekening van de winstspeler

3.2.1. Winstspeler

Winstspelers krijgen van GameDuell een spelerrekening voor echt geld. Als de winstspeler het starttegoed op de spelerrekening heeft gezet en zijn registratie succesvol was, opent GameDuell de spelerrekening kostenloos. Op deze rekening worden alle winsten en verliezen van het lid geregistreerd. GameDuell geeft het lid geen rente op zijn tegoed. Overgemaakte bedragen kunnen alleen voor de spellen van GameDuell, de kosten van het lidmaatschap en de provisies van GameDuell worden gebruikt en kunnen in het kader van uitbetaling van tegoed volgens § 3.2.2. t/m § 3.3.4. worden terugbetaald.

3.2.2. Uitbetaling

Als het tegoed minstens 10 euro (tien euro) bedraagt en sinds de betaling van het starttegoed minstens 6 weken zijn verstreken, hebben winstspelers het recht op uitbetaling van hun tegoed, maximaal 2 keer per maand. Het lid ontvangt het gewenste bedrag per overschrijving op de bankrekening in het land dat het heeft opgegeven en bevrijdt GameDuell hiermee van alle plichten die met het beheer van dit geld verbonden zijn. GameDuell is niet verplicht om het mandaat van de rekeninghouder te controleren. Minstens 2 weken na de aanvraag maakt GameDuell het gewenst bedrag over. De bonussen (bijv. betaalbonussen) van GameDuell, aanbiedingen in de vorm van extra spel entree, verlotingen, bonussystemen of betalingen m.b.v. andere betaalmethodes (bijv. betaling via PayPal) kunnen niet worden uitbetaald. Als u op deze manier betaalt of als u gebruik maakt van een aanbieding wordt u op de hoogte gesteld van het feit dat het bedrag dat u op uw spelerrekening ontvangt slechts kan worden gebruikt om mee te spelen en niet kan worden uitbetaald.

3.2.3. Opgespaarde winsten

Als u meer dan 1000 euro (duizend euro) op een winstspelerrekening heeft staan, maakt GameDuell het bedrag boven de 1000 euro (duizend euro) over op de bankrekening die u heeft geregistreerd. GameDuell heeft het recht om deze limiet te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Verder gelden voor deze uitbetaling de bepalingen in § 3.2.2 en § 3.3.4.

3.2.4. Legitimatiecontrole

GameDuell heeft het recht om de uitbetaling, uit zekerheidsoverwegingen, van een legitimatiecontrole te laten afhangen. In dit geval is het lid verplicht om, naast een schriftelijke aanvraag tot uitbetaling en de bankrekeninggegevens, een kopie van de identiteitskaart of het paspoort op te sturen.

3.2.5. Opheffing van de winstspelerrekening

De spelerrekening van winstspelers wordt zonder opgaaf van redenen en volgens het oordeel van GameDuell opgeheven als de overeenkomst door opzegging is beëindigd of sinds de laatste keer dat het lid inlogde twee jaren zijn verstreken. Met de opheffing wordt de dienstverleningsovereenkomst met GameDuell beëindigd. Als het lid geen andere bankrekening aangeeft, wordt het eventuele tegoed naar de laatst geregistreerde bankrekening overgemaakt. Als de opheffing van de winstspelerrekening het gevolg is van buitengewone opzegging, behoudt GameDuell zich het recht van terughouding voor vanwege eventuele schadevorderingen van GameDuell of van derden en aanspraak op betaling van een contractuele boete.

3.2.6. Verjaring

Als een uitbetaling niet mogelijk is behoudt GameDuell het tegoed, zonder het lid rente op zijn tegoed te geven, op een speciale rekening totdat de verjaringstermijn verstreken is. De aanspraak op uitbetaling verjaart na drie jaar. De verjaring begint als het jaar waarin de spelerrekening is opgeheven, is afgelopen. GameDuell maakt regelmatig geld van verjaarde of opgegeven spelerrekeningen of afgehandelde contractuele boetes over naar goede doelen.

3.3. Entree en winst

3.3.1. Speel entree

Door deel te nemen aan een duel dan wel toernooi geeft de speler GameDuell onherroepelijk de opdracht om het bedrag dat aan het begin van het duel is vastgelegd (de entree) en de in § 3.4.7. beschreven kosten van de spelerrekening af te schrijven en de in § 3.4.7. beschreven kosten naar GameDuell en de winst naar de rekening(en) van de winnaar(s) over te schrijven, dan wel de zuivere winst van de verliezer(s) in ontvangst te nemen en naar de eigen spelerrekening over te maken. De entree moet bij deelname aan een duel dan wel toernooi worden betaald. Bij de entree gaat het om echt geld. De entree moet niet worden betaald bij trainingsduellen. De hoogte van de entree varieert en wordt de speler getoond voordat hij deelneemt aan een duel dan wel toernooi. Als het duel dan wel toernooi begint, wordt de entree van de spelerrekening van het lid afgeschreven. Als het tegoed niet voldoende is, kan het lid niet deelnemen aan duellen dan wel toernooien met geld entree. GameDuell heeft het recht om de entree, inclusief verwerkingskosten, per duel dan wel toernooi, voor het individu of voor iedereen, van tevoren per dag te limiteren.

3.3.2. Winst

Met uitzondering van duellen en toernooien met progressieve winsten (zoals bijv. jackpotduellen) wordt de te behalen winst bij ieder duel met geld entree bij begin van het duel getoond. De hoogte van de progressieve winsten hangt van het aantal deelnemers en hun deelnamefrequentie af.

3.3.3. Spelonderbreking

Indien een spel door toedoen van het lid of door technische storingen, die niet door GameDuell veroorzaakt zijn, tot een voortijdige einde komt, dan geldt de laatste door GameDuell geregistreerde tussenstand als eindresultaat.

3.3.4. Uitbetaling van de winst

GameDuell behoudt zich het recht voor, om winsten van meer dan 1000 euro (duizend euro) over een periode van 6 maanden en speciale winsten of winsten die uit aanbiedingen voortkomen persoonlijk uit te betalen en de winnaar(s) hiertoe in een van de bedrijfspanden of op een andere plaats uit te nodigen. De uitbetaling kan in deze gevallen afhankelijk zijn van een succesvolle deelname aan een live test.

3.3.5. Deelnamebeperking

GameDuell behoudt zich het recht voor, om het aantal deelnemers voor bepaalde duellen en toernooien (bijv. voor speciale jackpots) voor een bepaalde tijd te limiteren.

3.4. Betaling en kosten

3.4.1. Betaling door overschrijving

U kunt geld op uw spelerrekening zetten door vanuit het land waar u woont geld over te maken op de rekening die GameDuell daarvoor heeft bestemd. Pas als er geld op deze rekening staat, kan de speler deelnemen aan duellen dan wel toernooien. Door te betalen, verklaart de speler voor de zekerheid geld in bewaring te geven (§ 232-233 in het Duitse wetboek) voor GameDuells aanspraak op normale vergoedingen (§ 675 in het Duitse wetboek), kosten (§ 670 in het Duitse wetboek), contractuele boetes en schadevergoedingen.

3.4.2. Betaling met andere betaalmiddelen

GameDuell heeft te allen tijde herroepelijk het recht, maar niet de plicht, om betaling met creditcard of andere betaalmiddelen te accepteren.

3.4.3. Betaalstatus

De bedragen, entree gelden en kosten staan op de spelerrekening als ze onherroepelijk op de de bankrekening van GameDuell én op de spelerrekening geregistreerd staan. Iedere betalingsopdracht moet worden voorzien van een betalingskenmerk dat de speler van GameDuell krijgt. GameDuell probeert de betalingen die binnenkomen direct op de spelerrekeningen te registreren. GameDuell heeft te allen tijde herroepelijk het recht, maar niet de plicht, om de speler al voor de betaling te laten deelnemen aan duellen dan wel toernooien.

3.4.4. Vergoeding van de speciale kosten van het betalingsverkeer

Als de overschrijving op de spelerrekening en de verwerking hiervan extra kosten veroorzaakt, vooral dankzij mislukte betalingen (bijv. mislukte overschrijvingen of betalingen met de creditcard) of hogere bankkosten vanwege betalingen uit of naar het buitenland (bijv. bij uitbetaling van winsten of tegoeden), heeft GameDuell het recht deze kosten van het lid terug te vorderen en ze van de spelerrekening af te schrijven. Voor de verwerking van mislukte betalingen berekent GameDuell minstens 12 euro per mislukte betaling en 3,50 euro per aanmaning. De claim van kosten die daarbovenop komen, in het bijzonder de kosten van derden die de mislukte betalingen verwerken (bijv. incassobureau´s of advocaten), blijft in ieder geval voorbehouden. Het lid is verantwoordelijk voor alle kosten als een bedrag op zijn spelerrekening wordt teruggevorderd en hij hiervoor verantwoordelijk is (bijv. wegens herroeping, onvoldoende tegoed op de bankrekening of fout rekeningnummer). Bovendien heeft GameDuell in dit geval het recht om een incassobureau, dat de speler dwingt de ontstane kosten incl. de teruggevorderde betaling en de kosten van het incassobureau te betalen, in te schakelen.

3.4.5. Kredietwaardigheidscontrole

GameDuell behoudt zich het recht voor, om de kredietwaardigheid van het lid op passende wijze te controleren en hiertoe zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, starttegoed en verwerkingskosten) aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel en Experian in Den Haag te sturen, de gegevens door deze instanties te laten verwerken en opslaan. Bovendien vraagt GameDuell statistische inlichtingen over kredietwaardigheid bij de genoemde instanties op.

3.4.6. Transactie- en inactiviteitskosten van GameDuell

Bij geldduellen krijgt GameDuell een transactievergoeding voor het beschikbaar stellen van de spellen en het beheer van de spelerrekeningen. De winst die na het kiezen van het soort duel en de entree aan de speler wordt getoond, is de nettowinst na aftrek van deze transactievergoeding. Als het lid binnen 6 maanden minder dan 30 geldduellen speelt, kan GameDuell een eenmalige inactiviteitsvergoeding van 6 euro, voor het in stand houden van de registratie, in rekening brengen. Uitbetalingen van het tegoed op de spelerrekening kosten 1 euro per uitbetaling. Eventuele bankkosten die ontstaan bij overschrijvingen naar het buitenland moeten volledig worden betaald door de ontvanger van het geld. Voor de opheffing van de spelerrekening krijgt GameDuell 3 euro.

3.4.7. Verrekening van tegoed

De winsten, entree gelden en kosten worden door GameDuell direct op de spelerrekeningen verrekend. Als deze verrekening, om welke reden dan ook, tot een tekort op de rekening leidt, moet de speler er meteen voor zorgen dat er minstens 10 euro op zijn spelerrekening staat.

3.5. Gebruiksprincipes en het verbod op misbruik

3.5.1. Het verbod op misbruik:

Misbruik van de website van GameDuell is verboden. Het lid misbruikt de website van GameDuell vooral, maar niet uitsluitend, als het:

 • met opzet foute, misleidende of onvolledige gegevens opgeeft;
 • meerdere spelerrekeningen of onrechtmatig een spelerrekening bij GameDuell opent;
 • bedriegt of probeert te bedriegen, in het bijzonder als hij mechanismen, software of andere scripts, die het functioneren van de website van GameDuell (kunnen) storen, betere resultaten op de website van GameDuell (kunnen) bewerkstelligen, door de door GameDuell (in de spelregels) voorgeschreven spelbesturing positief te beïnvloeden, of de spelbesturing van de medespelers negatief beïnvloeden, samen met de website van GameDuell gebruikt;
 • met opzet een storing of defect heeft veroorzaakt om een spel te beïnvloeden, bijv. door het voortijdig te beëindigen;
 • d.m.v. oneerlijk gedrag van welke aard dan ook, bijv. door de misleiding van medespelers, voordeel heeft of probeert te hebben en op deze manier een eerlijk spel onmogelijk maakt;
 • met andere spelers of personen zo samenspeelt dat een medespeler, die hiervan niet op de hoogte is of hieraan niet deelneemt, hiervan nadelen ondervindt en hierdoor ongelijke winst- en spelkansen heeft;
 • andere, uit de wettelijke bepalingen, bedrijfsvoorwaarden en spelregels voortkomende plichten en/of rechten van anderen schendt.

3.5.2. Grondbeginselen van de communicatie

De leden kunnen onderling contact opnemen, bijv. als ze elkaar willen uitdagen. Als ze dit doen, hebben ze de plicht om alleen inhouden uit te wisselen die:

 • geen duidelijke en/of verdekte reclame zijn;
 • noch onzakelijk, opzettelijk onwaar, beledigend, vernederend, lasterend, onzedelijk noch pornografisch of op een andere manier strafbaar zijn;
 • niet de rechten van derden schenden;
 • geen virussen, computerprogramma´s of andere boosaardige waren, die het functioneren van vreemde computers beïnvloeden, bevatten;
 • geen enquêtes of kettingbrieven zijn;
 • niet uitsluitend tot doel hebben een politieke, levensbeschouwelijke of religieuze bekentenis te verspreiden;
 • niet tot doel hebben persoonlijke gegevens van gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming voor (in het bijzonder) zakelijke doelen te verzamelen, op te slaan of te gebruiken.

3.5.3. Gevolgen van misbruik

GameDuell heeft het recht om in het geval van misbruik of verdenking van misbruik, in het bijzonder volgens § 3.5.1. en 3.5.2., de spelerrekening en/of de speler zonder waarschuwing te blokkeren/op te heffen en/of de gebruiksovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. In dit geval worden spellen die al zijn begonnen, afgebroken en geldt het resultaat van de desbetreffende speler niet. De desbetreffende speler moet alle kosten hiervan aan GameDuell betalen. Bovendien moet de speler in het geval van een blokkering en/of opzegging van de spelerrekening een contractuele boete aan GameDuell betalen. De hoogte van deze contractuele boete komt overeen met de gemiddelde omzet per maand van de laatste drie maanden voor de verwerking van de contractuele boete. Als de overeenkomst nog geen drie maanden oud is, wordt het gemiddelde op basis van de gehele looptijd van de overeenkomst berekend. GameDuell mag een hogere schadevergoeding claimen, waarbij het bewijs van een lagere of helemaal geen contractuele boete de speler toestaat. GameDuell staat het recht van terughouding van tegoed op de spelerrekening toe vanwege aanspraak op schadevergoeding, aanspraak op schadevergoeding van derden en verwerkte contractuele boete tegen de speler.

3.5.4. Maatregelen bij misbruik

GameDuell behoudt zich het recht voor, om inhouden, veranderingen, etc. die tot misbruik, in het bijzonder volgens § 3.5.2., leiden, te blokkeren en te wissen en gerechtelijke stappen te zetten. Bovendien behoudt GameDuell zich het recht voor om aangifte te doen.

3.5.5. Melding van problemen

Alle problemen bij het gebruik van onze diensten, d.w.z. in samenhang met de spellen, de spelerrekening, etc., kunnen binnen 90 dagen worden gemeld. GameDuell wist de gebruiksgegevens, in overeenstemming met de eisen van de gegevensbescherming, binnen 90 dagen en kan niet langer rekening houden met problemen en klachten.

3.5.6. Bijdragen/suggesties

Forumbijdragen op het platform van GameDuell en andere, door spelers ter beschikking gesteld materiaal, foto´s, speelsuggesties, verbeteringssuggesties, etc. staan GameDuell zowel tijdelijk als ruimtelijk onbeperkt, kostenloos en eenvoudig ter beschikking.

3.5.7. Public relations

Als winstspeler verklaart u het ermee eens te zijn, dat GameDuell uw spelernaam, foto´s en opnamen van u én de manier en hoogte van de behaalde winsten in samenhang met uw deelname aan de spellen voor reclame, berichtgeving, publicatie in gedrukte media, op de radio, televisie en het internet openbaar maakt en vermenigvuldigt als u de jackpot, de prijs van de maand/het jaar, bijzondere prijzen of meer dan 1000 euro in een maand wint. Als u deelneemt aan live toernooien of webcamtoernooien verklaart u eveneens het ermee eens te zijn, dat GameDuell uw gegevens, foto´s en opnamen van u voor berichtgeving, reclame en publicaties openbaar maakt en vermenigvuldigt.


Eventuele kritiek, bezwaren of suggesties kunt u aan GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25 D-10117 Berlin Duitsland of aan abv@gameduell.nl sturen.