Herroepingsrecht van het lid

Begin herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de datum van afsluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlijn, Duitsland fax: 030 2887 68 299, e-mail: abv@gameduell.nl middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daartoe het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier gebruiken, dat echter niet vereist is.

Om de herroepingsperiode aan te houden, is het voldoende dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingsperiode afloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk terugbetalen, dit uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving betreffende uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Hebt u aangegeven dat de dienstverlening al tijdens de herroepingsperiode moeten beginnen, dan dient u ons een bedrag betalen tot aan de datum waarop u ons de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst meedeelt, welk bedrag overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten ten opzichte van het totale bedrag van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

Einde herroepingsinstructie

Voorbeeldherroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, dan kunt u dit formulier invullen en terugsturen.)

Aan GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Duitsland fax: 030 - 2887 68 299, e-mail: abv@gameduell.nl

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) /de levering van de volgende diensten (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Datum, handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is