Gegevensbescherming

GameDuell Gegevensbescherming

GameDuell neemt gegevensbescherming serieus en respecteert uw privacy. In dit overzicht willen wij u erover informeren welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gegevens verwerken. Voor een uitleg over de gebruikte vaktermen zoals „persoonsgegevens“ en „verwerking” verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Overzicht

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten evenals andere voorschriften i.v.m. gegevensbescherming is:

GameDuell GmbH
Taubenstr. 24-25
10117 Berlin, Duitsland
Tel.: +49 (0) 30 288 768 661
E-Mail: gegevensbescherming@gameduell.nl

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:

Berit Schubert
DataSolution LUD GmbH
Isarstr. 13
D-14974 Ludwigsfelde, Duitsland
Tel.: +49 (0) 3378 205729
E-Mail: mail@ds-lud.de
Web: https://www.datenschutzberater365.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen en adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden)
 • Meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Er worden geen speciale gegevenscategorieën verwerkt (artikel 9, lid 1 AVG).

Categorieën van personen die onder de gegevensverzameling vallen:

 • Klanten / geïnteresseerden
 • Bezoekers en gebruikers van het online aanbod
 • In het volgende verwijzen we naar de betrokkenen als "gebruikers"

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Het aanbieden van het online aanbod en de inhoud en functies hiervan
 • Verlening van contractuele diensten, service en klantenservice
 • Het beantwoorden van vragen en communicatie met gebruikers
 • Marketing, reclame en marktonderzoek
 • Om bedrog en misbruik op te sporen
 • Beveiligingsmaatregelen

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG om een beschermingsniveau te bieden dat recht doet aan het risico. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de waarschijnlijkheid van voorkomen en ernst van het risico.

Maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de controle van de fysieke toegang tot de gegevens evenals hun virtuele toegang, invoer, openbaarmaking en beschikbaarheid. Daarnaast hebben we procedures opgesteld om de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en de handelswijze bij gegevensdiefstal te waarborgen. Wij letten reeds op de bescherming van persoonlijke gegevens bij ontwikkelingsprocessen, de selectie van hardware, software en procedures volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en privacy vriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG)

Uw gegevens worden door veelzijdige maatregelen beschermd tegen onrechtmatige toegang en verlies, zowel elektronisch, technisch, contractueel als administratief. We gebruiken beveiligingstechnieken (zoals SSL-codering, cryptografische technieken) om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door derden.

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Indien wij bij de gegevensverwerking uw gegevens delen met andere personen en bedrijven (verwerkers of derden), deze aan hen overdragen of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming, bijvoorbeeld wanneer een overdracht van gegevens aan derden, bv. aan betalingsdienstaanbieders, volgens artikel 6, lid 1b AVG is vereist om het contract uit te voeren, u hiermee hebt ingestemd, er een wettelijke verplichting is om dit te doen of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van opdrachtnemers, webhosters, enz.).

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij onder andere dienstverleners die namens ons werken. Waar dit het geval is, zijn overeenkomsten voor de gegevensverwerking afgesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Gegevensuitwisseling met derde landen

Indien wij gegevens in een derde land (d.w.z. landen buiten de Europese Unie (EU) of buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of in het kader van het gebruik van diensten of bemiddeling van derden uitwisselen met derden, gebeurt dit uitsluitend als het is vereist om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen of vanwege een wettelijke verplichting, wanneer u uw toestemming hiervoor hebt gegeven of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen verwerken wij of laten wij gegevens uitsluitend verwerken in een derde land dat aan de speciale vereisten van artikel 44 AVG voldoet. Dat betekent dat de verwerking van gegevens gebonden is aan bijzondere eisen, zoals het erkennen van een privacy-overeenkomst met een standaard die gelijkwaardig is aan de naleving van gegevensbescherming binnen de EU of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "standaardcontractbepalingen"), overdrachtseffectbeoordeling en andere adequate maatregelen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt op elk moment het recht op gratis inzage, correctie, verwijdering of vergrendeling van uw gegevens. Tevens kunt u het verzamelen en delen van gegevens tegenspreken. Voor het geldig maken van deze rechten of voor verdere vragen kunt u zich richten tot: gegevensbescherming@gameduell.nl . Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Wanneer worden uw gegevens gewist?

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke retentievereisten of gerechtvaardigde belangen. Een gerechtvaardigd belang bestaat bijvoorbeeld bij het geldig maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijk recht of het vermijden van fraude voor uw veiligheid. Indien uw gegevens niet worden verwijderd omdat deze vereist zijn voor andere, wettelijk toegestane, doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dat betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

Het verlenen van contractuele diensten

We verwerken databasegegevens (bijvoorbeeld namen, adressen en contactgegevens van klanten), contractgegevens (bijvoorbeeld gebruikte services, factureringsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en services in overeenstemming met artikel 6, lid 1 AVG. De verplichte velden in online formulieren zijn vereist voor het sluiten van het contract.

Als onderdeel van de registratie en nieuwe registratie en het gebruik van onze online services slaan we het IP-adres en de tijd van de betreffende gebruikersactie op. Het opslaan van deze gegevens is verplicht om gebruikers tegen onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik door andere gebruikers te beschermen, en om GameDuell’s gerechtvaardigde belangen te beschermen. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de vervolging van onze claims of als er een wettelijke verplichting is in overeenstemming met artikel 6, lid 1c AVG.

De verwijdering van deze gegevens gebeurt na het verstrijken van de wettelijke garantieplicht en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen gebeurt de verwijdering na het verstrijken van de respectievelijk wettelijk voorgeschreven termijnen (in het geval van bewaarplicht in het kader van het handelsrecht na 6 jaar en in het geval van bewaring in het kader van belastingwetgeving na 10 jaar). Informatie in de account van de klant blijft bestaan totdat de account wordt verwijderd.

Contactopname

Bij contactopname met ons, bijvoorbeeld via e-mail of een contactformulier, worden de gegevens van de gebruiker, om de aanvraag te verwerken en beantwoorden, in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG of met zijn gegeven toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG verwerkt.

De opgegeven informatie van de gebruiker kunnen in onze systemen worden opgeslagen.

Deze informatie wordt gewist zodra deze niet meer benodigd zijn. De noodzakelijkheid van deze informatie wordt elke twee jaar gecontroleerd; vragen van gebruikers die over een account bij ons beschikken, worden permanent opgeslagen. Voor informatie over verwijdering verwijzen wij naar de bovenstaande paragraaf „Het verlenen van contractuele diensten”. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen gebeurt de verwijdering na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven termijnen (in het geval van bewaarplicht in het kader van het handelsrecht na 6 jaar en in het geval van bewaring in het kader van belastingwetgeving na 10 jaar).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij verzamelen op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1f AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten IP-adresse, datum en tijdstip van raadpleging, de opgeroepen pagina en eventuele foutgegevens, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), User ID (intern klantnummer) en de aanvragende provider.

Logfiles worden voor veiligheidsdoeleinden (bijvoorbeeld om fouten op te kunnen sporen en repareren of om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) zo lang als voor hun doel noodzakelijk is opgeslagen en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd. Gegevensbewaring voor bewijsdoeleinden worden gewist nadat het incident is opgehelderd.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door onze webserver of de webservers van derden worden opslagen op de browser van de gebruikers voor later gebruik.

De cookies zijn ofwel zogenaamde "sessiecookies", die tijdelijk, voor de duur van uw bezoek aan onze website, worden opgeslagen en na afloop van de browsersessie, dus wanneer u uw browser afsluit, opnieuw worden verwijderd, ofwel “permanente cookies”, die gedurende een bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan, ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Sessiecookies worden bv. op uw gegevensdrager opgeslagen om bepaalde instellingen en functies van onze websites te garanderen via uw browser. Permanente cookies registreren uw gegevens en surfgedrag op onze websites en helpen ons die informatie aan u aan te bieden, die voor u in de toekomst relevant en belangrijk is. De zo verzamelde informatie kan worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere browsersessies bij te houden.

Wij gebruiken de volgende soorten van cookies:

Noodzakelijke cookies: Deze cookies maken fundamentele functies van de website mogelijk, zoals navigatie op de website en toegang tot beveiligde rubrieken. Ze zijn dus absoluut noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van noodzakelijke cookies is het uitvoeren van de met u afgesloten overeenkomst volgens art. 6 lid 1 sub b AVG.

Functionele cookies: Deze cookies maken onze website voor u gebruiksvriendelijker. Zo worden bv. de geluidsinstellingen (aan/uit) van de afzonderlijke games opgeslagen zodat u deze niet telkens opnieuw moet instellen. Deze cookies worden standaard ingesteld. U hebt echter de mogelijkheid deze cookies uit te schakelen.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van functionele cookies is ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Tracking- & marketingcookies: Enkele van deze cookies dienen voor de analyse van hoe onze website wordt gebruikt opdat wij ons aanbod voortdurend zouden kunnen optimaliseren. Andere cookies gebruiken wij om te kunnen nagaan of de bezoeker van een website van onze marketingpartner komt. Deze cookies worden alleen opgeslagen als u deze selecteert of klikt op "Alle cookies accepteren".

De verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van tracking- & marketingcookies gebeurt alleen als er sprake is van toestemming van de betrokkene volgens art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrond.

U kunt uw persoonlijke instellingen voor cookies op elk ogenblik wijzigen in onze Cookiebanner door hier te klikken.

Online adverteren

Overeenkomstig artikel 6, lid 1f AVG adverteren wij onze diensten in de resultaten van zoekmachines of op websites van derden die direct of via geschikte netwerken advertentiediensten aanbieden. Als u zich voor onze diensten aanmeldt nadat u op zo een advertentie hebt geklikt, kan GameDuell de registratie en eventuele andere acties in verband met uw account aan de derde partij bevestigen, die onze advertentie plaatst. Door afgesloten passende contractuele overeenkomsten zorgen wij ervoor dat uw gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, informeren wij u per e-mail over nieuws en acties met betrekking tot ons aanbod. We registreren of u de e-mail hebt geopend en of u op één van de links hebt geklikt. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 sub a van de AVG met uw uitdrukkelijke toestemming, die u op elk moment kunt intrekken, of op basis van § 7, lid 3, nr. 2 van de UWG (de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie), indien aan de vereisten hiervoor is voldaan. De herroeping kan worden gedaan door op de link "Nieuwsbrief afmelden" te klikken, die u aan het einde van elke e-mail kunt vinden, of door het vinkje te verwijderen in de accountinstellingen onder „Mijn Gameduell“ > „Emailadministratie“ (onder „Berichten“).

Gebruikersonderzoek/Klantfeedback

Met enige regelmaat vragen wij een deel van onze gebruikers om vrijwillig feedback over onze spellen of onze website te geven. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming, die we apart verzamelen in de enquêtes. Op basis van de evaluaties van de verschillende onderzoeken, tests en interviews, die we met elkaar combineren, kunt u mogelijk verdere uitnodigingen ontvangen die aansluiten aan uw interesses. Gedetailleerdere informatie, met name betreffende het verzamelen van persoonlijke gegevens, ontvangt u vooraf. Ook in deze gevallen zijn de bovenstaande rechten geldig. De verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1a AVG. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden. Indien u deelneemt, gebruiken we de volgende serviceproviders:

Alchemer

Voor klantonderzoek gebruiken we de service van Alchemer LLC., 168 Centennial Parkway, Unit #250, Louisville, Colorado, 80027 USA. Om onze spellen te verbeteren, verwerken we uw spelersnaam en andere gebruikersgegevens (bijvoorbeeld type en aantal gespeelde spellen) via Alchemer om uw interesses te koppelen aan uw spelgedrag.

Het privacybeleid van Alchemer vindt u hier.

Condens

Voor het afnemen van klantinterviews maken we gebruik van de service van Condens Insights GmbH, Briennerstrasse 41, 80333 München, Duitsland.

U vindt het privacybeleid van Condens hier.

Doodle

We gebruiken de service van Doodle AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, Zwitserland voor het beheer van afspraken over tests i.v.m. gebruiksvriendelijkheid en spellen of interviews.

Het privacybeleid van Doodle vindt u hier.

Google Meet

Voor klantinterviews gebruiken we de videoconferentieservice Google Meet van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

U vindt het privacybeleid van Google Meet hier.

Lookback

Voor het uitvoeren van tests met klanten maken we gebruik van de service van Lookback Group Inc., 470 Ramona St., Palo Alto, CA 94301, VS.

Het privacybeleid van Lookback vindt u hier.

Zoom

Voor klantinterviews gebruiken we de videoconferentieservice van Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS.

Het privacybeleid van Zoom vindt u hier.

Bescherming van minderjarigen

Het aanbod van GameDuell en onze service is exclusief voor volwassenen. We verzamelen geen leeftijdsinformatie, noch verzamelen we bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar. We adviseren alle bezoekers van onze website die jonger dan 16 jaar zijn om geen persoonlijke informatie te verstrekken via onze service.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, bij te werken of aan te vullen. Elk herzien privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijk identificeerbare informatie die is verzameld of gewijzigd nadat het herziene privacybeleid van kracht werd.

Contact

Voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar gegevensbescherming@gameduell.nl.